Informace o provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

škola je připravena na nástup žáků v plném rozsahu v souladu se školními právními předpisy. Vzhledem k tomu, že situace se v epidemiologické oblasti mění každým dnem, připravila se naše škola v souladu s manuálem MŠMT na jednotlivé eventuality, které se mohou nastat.

Omezení ve vztahu k žákům, zaměstnancům či jiným návštěvníkům školy:

Škola nepožaduje před prvním příchodem do školy prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou omezeny počty žáků ve třídách ani jejich pohyb po škole.

Používání roušek ve všech prostorách školy je v tuto chvíli dobrovolné. Škola však doporučuje každému žákovi, aby měl u sebe roušku k akutnímu použití, nebo pro případ změny nastavených pravidel.

Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob v budově školy je omezen. V případě, že chcete školu navštívit, dohodněte si schůzku předem telefonicky.

Škola prozatím neomezuje konání aktivit, které nejsou pro naplňování ŠVP nezbytné (kroužky, kulturní a sportovní akce), v případě změny epidemiologické situace se škola vyhrazuje právo tyto aktivity zrušit.

Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí s naplňováním ŠVP, škola organizuje dle epidemiologické situace.

Měření tělesné teploty žáků či zaměstnanců je prováděno pouze v případě zjevných příznaků onemocnění a k měření je využíván bezkontaktní teploměr.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 postupuje škola podle pokynů KHS a dodržuje všechna platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo MZ.

Hygienická opatření a standardy úklidu:

U vstupu do budovy školy, v učebnách, na toaletách, šatnách a ve školní jídelně jsou k dispozici prostředky pro dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Sušení rukou je zajištěno ručníky na jedno použití.

Po vstupu do budovy školy si každý žák, zaměstnanec či cizí osoba důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou  a mýdlem, případně provede dezinfekci rukou. Následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.

Škola zajišťuje časté a intenzivní větrání učeben a ostatních prostor školy okny a čerstvým vzduchem. Hala školy je ošetřena ionizátorem.

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení školy bude probíhat vícekrát denně.

Odpadkové koše jsou vyprazdňovány 1x denně.

Úklid všech místností školy, povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím dezinfekčního přípravku. Koberce jsou pravidelně vysávány.

 

Kroky v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

Škola předchází vzniku a šíření infekčních nemocí (včetně covid-19).

V případě, že žák vykazuje známky akutního onemocnění, je oddělen od ostatních žáků a je u něj zajištěn dohled zletilé fyzické osoby.

Škola aktivně nezjišťuje u jednotlivých žáků  příznaky infekčního onemocnění, ale věnuje těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti.

Postup při zjištění příznaků u žáka:

–        Příznaky jsou patrné již při příchodu do školy – žák není do budovy vpuštěn (v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce).

–        Příznaky jsou patrné již při příchodu a není přítomen zákonný zástupce – škola neprodleně oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí.

–        Příznaky se vyskytnou (jsou patrné) v průběhu přítomnosti – žákovi je neprodleně poskytnuta rouška a je izolován do předem připravené místnosti. Škola kontaktuje zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka.

–        Ve všech případech je zákonný zástupce žáka upozorněn, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn do školy vstup pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení praktického lékaře).

 

Kroky v případě podezření na výskyt nákazy covid-19 u zaměstnance školy

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání.

 

Karanténa

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu (dle rozhodnutí KHS).

Škola o situaci vzniklé v souvislosti s nařízením karantény a o případné úpravě vzdělávání neprodleně informuje žáky, zákonné zástupce a zřizovatele školy.

 

Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání škola poskytuje v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Ostatní žáci jsou vzdělávání prezenčně.

V ostatních případech škola postupuje jako v běžné situaci, kdy žák není přítomen ve třídě (individuální doplnění učiva).

 

Školní jídelna

Stravování ve školní jídelně probíhá s drobnými úpravami běžným způsobem (s ohledem na epidemiologickou situaci a s důrazem na dodržování hygienických pravidel).

Školní jídelna respektuje správné zásady výrobní a hygienické praxe.

Není umožněn samoobslužný výdej příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužného bufetu (ošetřeno zaměstnancem jídelny).

 

Školní družina

Činnost školní družiny probíhá prozatím v běžném režimu.

 

Vedení školy pravidelně sleduje vývoj situace v systému „semafor“ a okamžitě reaguje na změny z toho plynoucí.

Mgr. Ladislav Jedlička, ředitel školy