Zápis do 1. ročníku 2021/2022

Zápis dětí do I. třídy

Ředitel Základní školy Kounice, okres Nymburk oznamuje, že zápis dětí do první třídy se koná v přízemí budovy základní školy v Kounicích

v pátek 9. dubna 2021 od 14. 00 do 17. 00 hodin

Podrobný časový rozpis bude k dispozici v MŠ Kounice.

Schůzka s rodiči předškoláků bude upřesněna podle epidemické situace.

Zákonný zástupce přinese k zápisu:

  1. Platný doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas)
  2. Rodný list dítěte
  3. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv.

Při přijímání dětí do 1. třídy ZŠ vychází ředitel školy z následujících kritérií:

Přednostně je k povinné školní docházce v ZŠ Kounice přijímáno:

  1. dítě s trvalým pobytem v Kounicích
  2. dítě s trvalým pobytem ze spádové oblasti školského obvodu školy (Vykáň, Bříství) a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči
  3. dítě navštěvovalo MŠ zřizovatele
  4. dítě, jehož sourozenci již školu navštěvují
  5. dítě z ostatních spádových oblastí

Zákon 561/2004 o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání:

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky 

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37 Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V Kounicích 28. ledna 2021
Mgr. Ladislav Jedlička, ředitel školy