Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby v ZŠ Kounice jsou zajišťovány výchovným poradcem, speciálním pedagogem a školním metodikem prevence. Pozici výchovného poradce na naší škole zastává Mgr. Vendula Dovole a speciálním pedagogem je od roku 2018/2019 Mgr. Vlasta Dubinová.  Školním metodikem prevence je Mgr. Dagmar Sedláková.

Mezi pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole, patří:

-třídní učitelé

-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu (úprava učiva pro nadané žáky) – Mgr. Melanie Moravcová

-učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (ZŠ)

-případně další pedagogové, zejména učitelé výchov 

Program školního poradenského pracoviště naplňuje především tyto cíle:

*pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,

*sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,

*zavést do školy koncepci kariérového poradenství,

*připravit podmínky a rozšířit možnosti zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných do hlavního proudu,

*vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,

*posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,

*prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

*poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,

*prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,

*propojit poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení a s úřady práce

 

Dílčí úkoly speciálně pedagogické práce:

*Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

*Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků (realizace vyšetření, dotazníků,

pozorování, screeningů, anamnézy)

*Individuální práce se žákem (realizace speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních)

*Provádění speciálně pedagogických vzdělávacích činností, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků

*Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu

*Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

*Průběžná komunikace a kontakty s rodinou žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

*Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky školy

*Konzultace a aktivity se žáky, rodiči a pedagogy se zaměřením na kariérové poradenství

*Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole

*Konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy

*Konzultace a přímé metodické vedení asistentů pedagoga ve škole

 *Příprava, vyhodnocování a zpracovávání výsledků depistáží žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

*Příprava diagnostických činností, shromažďování a analýza údajů o žákovi, vyhodnocování a interpretace výsledků vyšetření, záznamy o žácích

*Příprava screeningů, dotazníků ve škole, vyhodnocování, zpracovávání a analýza jejich výsledků

*Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností)

*Zajištění individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních

*Příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky

*Příprava podkladů a participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka

*Průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy

*Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů

*Příprava konzultací a poradenských aktivit pro žáky, rodiče a pedagogy a vyhodnocování těchto aktivit

*Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole

*Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole

*Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky

*Participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů

*Příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy

*Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)

*Koordinace činností asistentů pedagoga na škole

 

ZŠ Kounice velmi úzce spolupracuje s PPP Český Brod (poradna při ZŠ Žitomířská) a s PPP Středočeského kraje (Nymburk, Kolín). Výběr PPP je však plně v kompetenci rodičů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.