Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby v ZŠ Kounice jsou zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Pozici výchovného – kariérního poradce na naší škole zastává Mgr. Vendula Dovole. Školním metodikem prevence je Mgr. Dagmar Sedláková.

Mezi pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole, patří:

-třídní učitelé

-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu (úprava učiva pro nadané žáky) – Mgr. Melanie Moravcová

-učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (ZŠ)

-případně další pedagogové, zejména učitelé výchov 

Program školního poradenského pracoviště naplňuje především tyto cíle:

*pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,

*sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,

*zavést do školy koncepci kariérového poradenství,

*připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

*vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,

*posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,

*prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

*poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,

*prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,

*propojit poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení a s úřady práce.

ZŠ Kounice velmi úzce spolupracuje s PPP Český Brod (poradna při ZŠ Žitomířská) a s PPP Středočeského kraje (Nymburk, Kolín). Výběr PPP je však plně v kompetenci rodičů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.12