Plán metodika prevence 2018/2019

Plán školního metodika prevence pro školní rok 2018/2019

Obecným cílem metodika prevence pro školní rok 2018/2019 je preventivní činnost v oblasti rizikového chování, sledování chování dětí z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, zjišťování negativních jevů, poruch a jejich náprava.

Během celého školního roku budou vykonávány metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti:

  • úprava, realizace a evaluace Minimálního preventivního programu školy,
  • spolupráce s PPP Nymburk, účast na setkáních metodiků
  • poučení žáků o postupech školy při výskytu návykových látek a šikany,
  • vyhledávání rizikového chování a následné řešení problémů,
  • preventivní práce ve spolupráci s výchovným poradcem a ostatními učiteli,
  • organizace výchovně vzdělávacích akcí pro žáky – besedy, přednášky, akce, projekty ve spolupráci s PPP, Policií ČR a externími organizacemi, které se zabývají danou problematikou,
  • spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci,
  • získávání a shromažďování nových informací, právních předpisů a jejich předávání vyučujícím, aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast rizikového chování, aktualizace školní nástěnky metodika prevence,
  • monitoring rizikového chování (spolupráce s výchovným poradcem a učiteli),
  • následné šetření a poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům, příprava podmínek pro integraci žáků.