Zápis dětí do 1. ročníku na školní rok 2021/2022 – v nouzovém režimu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID – 19 vydalo opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro rok 2021/2022.

Podle zmíněného nařízení se uskuteční zápis k povinné školní docházce bez přítomností dětí ve škole. Termín zůstává i nadále stejný a to 9. dubna 2021 od 14 do 17 hodin. Kdo využije datovou schránku nebo poštu, může posílat podklady k zápisu od 5.4. do 9.4.2021.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne dostavit k zápisu osobně, bude následující postup:

Před školou bude připravena sběrná místa s pedagogickými pracovníky, kteří budou odebírat dokumenty potřebné k zápisu (viz. níže). Prosíme rodiče, aby neopomněli dokumenty řádně vyplnit. Zejména nezapomeňte na kontaktní údaje.

Pokud bude vše v pořádku, bude Vám sděleno pořadové číslo, podle kterého do 21.4.2021 zjistíte, jak bylo rozhodnuto. Rozhodnutí bude zveřejněno na stránkách školy a na vstupních dveřích školy.

Zákonný zástupce přinese k zápisu:

1. Platný doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas – kopie)
2. Rodný list dítěte (kopie)
3. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv.
4. Vyplněné a podepsané dokumenty potřebné k zápisu (viz. níže)!

Budete-li žádost posílat elektronicky.

Je možné podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání i bez přítomnosti zákonného zástupce ve škole a to elektronicky (datovou schránkou) nebo písemně poštou. Vždy k dokumentům přiložte i kopii rodného listu dítěte. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

 

Žádáte o přijetí svého dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Kounice?

Do školy dle výše popsaných podmínek doručte tyto dokumenty:
1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
2. Zápisní list + při elektronickém zápisu kopii rodného listu dítěte

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání?
Do školy dle výše popsaných podmínek doručte tyto dokumenty:

1. Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání
2. Zápisní list
3. Doporučení příslušného poradenského zařízení (u dětí neplnošestiletých narozených od září do konce prosince) nebo Doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře (u dětí neplnošestiletých narozených od ledna do června následujícího kalendářního roku) + při elektronickém zápisu kopii rodného listu dítěte

Žádáte o odklad povinné školní docházky?
Do školy dle výše popsaných podmínek doručte tyto dokumenty:

1. Žádost o odklad povinné školní docházky
2. Doporučení příslušného poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna)
2. Doporučení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa

Při podání žádosti o přijetí či odklad školní docházky si prosím prostudujte informace o tom, co by mělo dítě před nástupem k povinné školní docházce zvládnout a jak toho docílit, případně jakými aktivitami lze dítěti pomoci v dalším rozvoji. Tyto informace jsou součástí žádostí o přijetí či odklad.

Kritéria zápisu:

1) dítě s trvalým pobytem v Kounicích

2) dítě s trvalým pobytem ze spádové oblasti školského obvodu školy (Vykáň, Bříství)

3) dítě, jehož sourozenci již školu navštěvují

4) dítě navštěvovalo MŠ zřizovatele

5) los

Zákonní zástupci podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) ve znění pozdějších předpisů mají v průběhu správního řízení možnost nahlížení do spisu a v souladu s § 36 odst. 3 má zákonný zástupce zastupující účastníka řízení možnost ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Pro bližší informace můžete volat řediteli vždy ve středu od 10 do 11 hodin na telefonní číslo: 774 041 523.

Všechny potřebné dokumenty k zápisu zde:

Žádost o odklad
Zápisní list
Přijetí k základnímu vzdělávání
Předčasné přijetí k základnímu vzdělávání
Desatero pro rodiče

Odkaz na rezervační systém: Rezervační systém