Informace o provozu školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

škola je připravena na nástup žáků 1. září v plném rozsahu v souladu se školními právními předpisy a metodikou, kterou poslalo MŠMT.

V 8:10 přivedou deváťaci prvňáčky do jejich třídy za doprovodu rodičů, které žádám, aby po celou dobu návštěvy školy měli nasazenou ochranu úst. Prosím rodiče, aby se následně přesunuli do jídelny, kde jim budou předány informace ke stravování a družině.

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE:

Z nařízení MŠMT proběhne testování žáků ve třech vlnách.

1.9. se budou testovat všechny třídy bez prvního ročníku.

Žáci prvního ročníku budou testováni 2.9.

6.9. a 9.9. proběhnou další dvě vlny.

Testování se nemusí účastnit žáci, kteří doloží testování z oficiálního sběrného místa nebo jsou očkováni. Pokud onemocnění žák prodělal, nemusí se nechat testovat po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19.

Pokud žák nepodstoupí testování, nosí ochranu úst po celou dobu výuky při všech aktivitách.

Video k průběhu testování:

Kroky v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

V případě, že žák vykazuje známky akutního onemocnění, je oddělen od ostatních žáků a je u něj zajištěn dohled zletilé fyzické osoby.

Škola aktivně nezjišťuje u jednotlivých žáků  příznaky infekčního onemocnění, ale věnuje těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti.

Postup při zjištění příznaků u žáka:

–        Příznaky jsou patrné již při příchodu do školy – žák není do budovy vpuštěn (v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce).

–        Příznaky jsou patrné již při příchodu a není přítomen zákonný zástupce – škola neprodleně oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí.

–        Příznaky se vyskytnou (jsou patrné) v průběhu přítomnosti – žákovi je neprodleně poskytnuta rouška a je izolován do předem připravené místnosti. Škola kontaktuje zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka.

–        Ve všech případech je zákonný zástupce žáka upozorněn, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn do školy vstup pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení praktického lékaře).

Výsledky a následné kroky

V případě pozitivního testu škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Omezení ve vztahu k žákům, zaměstnancům či jiným návštěvníkům školy:

Nejsou omezeny počty žáků ve třídách ani jejich pohyb po škole.

Používání roušek/respirátorů ve všech společných prostorách je povinné pro všechny a to i pro očkované.  Ve třídách se ochrana úst nemusí používat za předpokladu, že je žák testovaný nebo očkovaný.

Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob v budově školy je omezen a vždy s ochranou úst.. V případě, že chcete školu navštívit, dohodněte si schůzku předem telefonicky.

Škola prozatím neomezuje konání aktivit, které nejsou pro naplňování ŠVP nezbytné (kroužky, kulturní a sportovní akce), v případě změny epidemiologické situace se škola vyhrazuje právo tyto aktivity zrušit.

Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí s naplňováním ŠVP, škola organizuje dle epidemiologické situace.

Měření tělesné teploty žáků či zaměstnanců je prováděno pouze v případě zjevných příznaků onemocnění a k měření je využíván bezkontaktní teploměr.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 postupuje škola podle pokynů KHS a dodržuje všechna platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo MZ.

Hygienická opatření a standardy úklidu:

U vstupu do budovy školy, v učebnách, na toaletách, šatnách a ve školní jídelně jsou k dispozici prostředky pro dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Sušení rukou je zajištěno ručníky na jedno použití.

Po vstupu do budovy školy si každý žák, zaměstnanec či cizí osoba důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou  a mýdlem, případně provede dezinfekci rukou. Následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.

Škola zajišťuje časté a intenzivní větrání učeben a ostatních prostor školy okny a čerstvým vzduchem. Hala školy je ošetřena ionizátorem.

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení školy bude probíhat vícekrát denně.

Odpadkové koše jsou vyprazdňovány 1x denně.

Úklid všech místností školy, povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím dezinfekčního přípravku. Koberce jsou pravidelně vysávány.

Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání škola poskytuje v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Ostatní žáci jsou vzdělávání prezenčně.

V ostatních případech škola postupuje jako v běžné situaci, kdy žák není přítomen ve třídě (individuální doplnění učiva).

Školní jídelna

Stravování ve školní jídelně probíhá s drobnými úpravami běžným způsobem (s ohledem na epidemiologickou situaci a s důrazem na dodržování hygienických pravidel).

Školní jídelna respektuje správné zásady výrobní a hygienické praxe.

Není umožněn samoobslužný výdej příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužného bufetu (ošetřeno zaměstnancem jídelny).

Školní družina

Činnost školní družiny probíhá prozatím v běžném režimu.