Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Býchory, okres Kolín

Obec Býchory

Býchory 57, 280 02, okr. Kolín

 

na základě usnesení zastupitelstva č. 5/4/2002 ze dne 22.2.2022 ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb.

vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Býchory, okres Kolín, příspěvkové organizace, Býchory 99, IČO 75031116

termín nástupu 01. 08. 2022

Požadavky:

 • Předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele/ředitelky školy podle zákona. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • odborná kvalifikace podle § 7 nebo § 8 zákona č. 563/2004 Sb.
 • znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů
 • občanská a morální bezúhonnost

K přihlášce přiložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů:

 • doklady o dosaženém vzdělání (VŠ diplom i vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
 • doklad o celém průběhu zaměstnání (včetně funkčního zařazení) a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • profesní životopis
 • koncepci dalšího rozvoje školy (max. rozsah 5 stran formátu A4)
 • výpis rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), popř. doklad o jeho vyžádání
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění

Přihlášku s kontaktními údaji (adresa, telefon, e-mail) včetně všech výše uvedených příloh zašlete doporučeně (nebo osobně doručte do podatelny OÚ Býchory) nejpozději do 17:00 hodin dne 18. 4. 2022, na adresu Obecní úřad Býchory, Býchory 57, 280 02, okres Kolín. Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a výběrové řízení opakovat.

Na obálce uveďte:

„KONKURZ – NEOTVÍRAT“

Dotazy na telefonu: 321 798 622

Pozn.: znění tohoto vyhlášení konkurzu bude zveřejněno na úřední desce OÚ Býchory

 

 

V Býchorech dne: 1. 3. 2022                                                                                                     Ing. Richard Severa

starosta obce