Nepřítomnost žáka ve škole

Školský zákon (561/2004 Sb.), § 50: Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
Klasifikační řád (22-2013):

neomluvené hodiny (1 – 10) – důtka ředitele školy
neomluvené hodiny (10 – 29) – chování uspokojivé (2)
neomluvené hodiny (30 a více) – chování neuspokojivé (3)
absence žáka (omluvená + neomluvená) přesahující 20% výuky je závažným důvodem pro odložení klasifikace.