Zápis dětí do I. třídy

Ředitel Základní školy Kounice, okres Nymburk oznamuje, že zápis dětí do první třídy se koná v přízemí budovy základní školy v Kounicích

v pátek 12. dubna 2024 od 14. 00 do 18. 00 hodin

Rezervační systém bude spuštěn na webových stránkách ZŠ Kounice 1. 3. 2024.

Schůzka s rodiči předškoláků proběhla 21. 2., kde byli rodiče informováni o kapacitních možnostech školy.

Na školní rok 2024/2025 bude přijato 35 žáků do první třídy (počet bude průběžně aktualizován). 

Zákonný zástupce přinese k zápisu:

  1. Platný doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas)
  2. Rodný list dítěte
  3. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv.

Při přijímání dětí do 1. třídy ZŠ vychází ředitel školy z následujících kritérií:

Přednostně je k povinné školní docházce v ZŠ Kounice přijímáno:

  1. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Kounice, Vykáň a Bříství
  2. Dítě, jehož sourozenci již školu navštěvují
  3. V případě volného místa rozhodne los.

Zákon 561/2004 o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání:

  • 36 Plnění povinnosti školní docházky 

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  • 37 Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zákonní zástupci podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) ve znění pozdějších předpisů mají v průběhu správního řízení možnost nahlížení do spisu a v souladu s § 36 odst. 3 má zákonný zástupce zastupující účastníka řízení možnost ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V Kounicích 23. února 2024

Mgr. Ladislav Jedlička, ředitel školy

Potřebné dokumenty k zápisu:

_Žádost_o_odklad_povinné_šk_docházky_2024_2025_

_Přijetí_k_základnímu_vzdělávání_2024_2025_

_Předčasné_přijetí_k_základnímu_vzd._2024_2025_

_Desatero_pro_rodiče_předškolních_dětí_